Warunki korzystania z serwisu

REGULAMIN PLATFORMY B2B FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ BUDINSTEL PAWEŁ CIĄPAŁA Z SIEDZIBĄ W PRZEWORSKU

I. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym B2B Firmy Handlowo-Usługowej BUDINSTEL Paweł Ciąpała działającym pod adresem: www.epartner.budinstel.pl.

 2. Właścicielem sklepu jest: Firma Handlowo-Usługowa BUDINSTEL Paweł Ciąpała z siedzibą w Przeworsku, ul. Głęboka 11, 37-200 Przeworsk, NIP: 794-139-88-66, Regon: 651425103.

 3. Użyte w regulaminie terminy oznaczają:

a. Sprzedawca – Firma Handlowo-Usługowa BUDINSTEL Paweł Ciąpała z siedzibą w Przeworsku, ul. Głęboka 11, 37-200 Przeworsk.

b. Strona – zarówno Sprzedawca jak i Kupujący.

c. Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Kodeks cywilny.

d. System B2B lub Platforma B2B – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.epartner.budinstel.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może kupić Produkt u Sprzedawcy.

e. Kupujący – współpracujący i dokonujący zakupu towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego za pośrednictwem platformy B2B www.epartner.budinstel.pl. Kupującym może być:

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

Osoba prawna zarejestrowana we właściwym rejestrze,

Inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą.

f. Użytkownik – Kupujący oraz osoba, której Kupujący przyznał dostęp do platformy B2B ze swojego konta z wykorzystaniem adresu e-mail i hasła.

g. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego Konta Kupującego, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie serwisu Sklepu Internetowego.

h. Aktywne konto – konto Kupującego, które zostało utworzone przez Użytkownika Platformy za pośrednictwem formularza rejestracji „Informacje o moim koncie”. Konto umożliwia logowanie do Platformy za pośrednictwem adresu E-Mail i hasła.

i. Logowanie – czynność polegająca na wpisaniu podczas procesu Rejestracji ciągu znaków alfanumerycznych (e-mail), koniecznego do uzyskania dostępu do Konta Kupującego. Login ustalany jest samodzielnie przez Kupującego podczas procesu Rejestracji.

j. Produkt – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem Systemu B2B.

k. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

l. Polityka prywatności – stanowi integralną część Regulaminu www.epartner.budinstel.pl.

 1. System B2B prowadzi Sprzedawca.

 2. Systemu B2B jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów, lub świadczenia usług), umożliwiającą Kupującym zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy.

 3. Kupujący jest zobowiązany w szczególności do:

a. przestrzegania postanowień Regulaminu,

b. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nie zakłócający funkcjonowania serwisu internetowego Sprzedawcy, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Kupującego,

d. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,

e. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

f.korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Kupujących oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

g. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego, chronionych prawem autorskim przysługującym Sprzedawcy lub osobom trzecim, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

 2. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.epartner.budinstel.pl oraz sporządzić jego wydruk.

 3. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 4. Platforma B2B dedykowana jest partnerom biznesowym Sprzedawcy po wcześniejszej Rejestracji. Transakcje zawierane w ramach Sklepu Internetowego są transakcjami zawieranymi między przedsiębiorcami i nie znajdują do nich zastosowania przepisy dotyczące konsumentów.

 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu oraz treści zawartych na stronie Systemu B2B www.epartner.budinstel.pl

II. Rejestracja

 1. Podczas Rejestracji w serwisie Kupujący musi dokładnie wypełnić formularz rejestracyjny pod adresem http://www.epartner.budinstel.pl/login.php.

III. Składanie zamówień; ceny i koszty przesyłki

 1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie Produktów do koszyka zamówień znajdującego się na stronie Sklepu, a następnie kliknięcie przycisku „złóż zamówienie”. Złożenie zamówienia wymaga dokonania wcześniejszej Rejestracji, zgodnie z punktem II „Rejestracja” powyżej oraz zalogowania się na stronie Platformy B2B. Poprawnie złożone zamówienie powinno zawierać:

a. Nazwę firmy opcjonalnie imię i nazwisko przedstawiciela firmy

b. Dokładny adres e-mail Kupującego, telefon kontaktowy, także adres i nazwę odbiorcy

c. NIP Kupującego

d. REGON Kupującego

 1. Zamówione Produkty wraz z cenami Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji w terminie 2 dni roboczych od dnia jego złożenia, zgodnie z postanowieniami punktu IV ust. 1 poniżej. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę i zmianę statusu zamówienia „w realizacji”.
 2. Ceny towarów znajdujących się w ofercie System epartner.budinstel.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ponadto ceny podane są w zł i nie stanowią oferty w znaczeniu handlowym. Koszt wysyłki zgodny z wybranym przez Kupującego sposobem dostawy w formularzu „Informacje o dostawie”.

 3. Zapłata ceny za zamówione Produkty powinna nastąpić za pośrednictwem serwisu PayU lub przelewem z odroczonym terminem płatności. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Platformie B2B bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonania weryfikacji złożonego zamówienia, a nawet do jego anulowania w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego rzetelności lub braku możliwości jego realizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Kupującego za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w czasie Rejestracji. W takim wypadku zwrot wpłaconej przez Kupującego ceny nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. Jednocześnie Kupujący nie może rościć sobie żadnych praw odszkodowawczych od sprzedającego z powodu zaistniałej sytuacji.

IV. Potwierdzenie zamówień, faktury VAT

 1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest komunikatem informującym o przyjęciu zamówienia wyświetlanym w Aplikacji B2B.

 2. Sklep  na zakupione Produkty wystawia dowód sprzedaży w postaci faktury VAT. Fakturę można pobrać z zakładki profilu Kupującego „Moje konto” sekcja „Moje zamówienia”.

V. Dostarczanie zamówionych produktów

 1. Czas realizacji zamówienia po zaksięgowaniu płatności wynosi zwykle od 1 do 5 dni roboczych. W przypadkach szczególnych (braki na magazynie, uszkodzenie towaru, zdarzenia losowe itp.) czas wysyłki towaru może się wydłużyć.

 2. Po otrzymaniu przesyłki od Sklepu Kupujący powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności przedstawiciela przewoźnika w celu sprawdzenia czy w trakcie dostawy nie nastąpiło uszkodzenie Produktów lub czy nie występują w nich braki. W razie stwierdzenia naruszeń, uszkodzeń lub braków Produktów należy zażądać od przedstawiciela przewoźnika rzetelnego sporządzenia protokołu z zaznaczeniem zastrzeżeń co do stanu przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń oraz braków w przesyłce będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu uszkodzenia podpisanego przez Kupującego lub upoważnionego przez niego odbiorcę oraz dostawcę przesyłki i wysłaniu reklamacji wraz z kopią protokołu uszkodzenia na adres sklep@budinstel.pl lub na adres: Firma Handlowo-Usługowa BUDINSTEL Paweł Ciąpała z siedzibą w Przeworsku, ul. Głęboka 11, 37-200 Przeworsk, w terminie 5 dni od dnia odebrania przesyłki z Produktami. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej reklamacji.

VI. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 5 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, lecz Sprzedawca zastrzega sobie prawo do indywidualnego rozpatrywania każdej zgłoszonej sprawy.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia z wykorzystaniem formularza kontaktowego „Napisz do nas” zamieszczonego w zakładce „Kontakt” na stronie Systemu B2B (epartner.budinstel.pl).

 3. Oświadczenie można złożyć również za pomocą formularza odstąpienia od umowy dostępnego w Systemie B2B w zakładce „Wysyłka i zwroty”. Podpisany dokument należy załączyć jako plik do formularza kontaktowego z punktu 2 rozdziału VI. Prawo odstąpienia od umowy korzystając z opcji „Dodaj załącznik”.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.

 2. Sklep  zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu po wcześniejszym uprzedzeniu swoich Kupujących o tym fakcie w postaci informacji na stronie głównej serwisu. W przypadku zmiany Regulaminu, wszelkie spory oraz reklamacje rozpatrywane będą według Regulaminu obowiązującego w momencie zakupu produktu.

 3. Sklep przetwarza dane osobowe Kupujących zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich zmiany lub usunięcia. Przetwarzanie danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu pocztowego) następuje wyłącznie w celu realizacji złożonych zamówień. Dane są przekazywane podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą wyłącznie w w/w celu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zawartej umowy.

Regulamin w formacie PDF można pobrać TUTAJ

Regulamin w formacie PDF można pobrać TUTAJ

Producent
Szybkie wyszukiwanie
Wpisz słowa kluczowe, aby znaleźć produkt lub przejdź poniżej do:
Wyszukiwanie rozszerzone
Twój koszyk jest pusty.
Obecnie nie ma recenzji produktów